Зареждане

Инструкция за монтаж

И Н С Т Р У К Ц И Я
за монтаж на резервоари от полиетилен – LLDPE

Съоръженията са изработени от полиетилен с дебелина на стената от 8 до 12 мм. и са предназначени за съхранение на води и течности не агресивни към полиетилена, както и за питейна вода. Съоръженията не са проектирани да бъдат излагани на положително или отрицателно налягане.

I – ИНСТРУКЦИЯ
1. Изкопа, трябва да бъде от 50 см. до 70 см. по-голям от размерите на съоръжението. Дъното на изкопа трябва да е уплътнено (трамбовано), нивелирано и подложено с 20 см, пясък или филц с големина на зърното 5 – 15 мм.
1.1. Съоръжението се разтоварва внимателно на ръка или посредством стройтелна механицазия, като за резервоарите с обем над 20 000 л. се ползва метална релса. По същия начин съоръжението се полага внимателно в изкопа и се нивелира добре във всички посоки.
1.2. Поне 2/3 от съоръжението (най-добре е цялото) трябва да се зарива с филц-речна баластра (фракция от 6 до 30 мм.) и да се уплътни/трамбова/ добре до колкото е възможно. За изравняване на външния и вътрешен натиск след зариване на 1/4 от съоръжението, трябва да се напълни с течност (вода) до същото ниво след което се трамбова с ръчна трамбовка/вибро плоча или пачи крак/. По този начин се зарива, уплътнява и пълни съоръжението на 4 етапа. Ако инертния материал около резервоара не е уплътнен добре, може да се получи изкривяване на резервоара. Резервоарите за подземен монтаж осигуряват формата и непропускливостта, а материала около него с който са зарити и качеството на монтажа, осигуряват здравината на цялото съоръжение. Резервоарите не могат да бъдат третирани, като носеща конструкция.
1.3. Пръстта над съоръжението не трябва да превишава 0.50 м. тъй като поради голямата си тежест тя може да го деформира.

II – ОСОБЕНОСТИ ПРИ ЗАРАВЯНЕ

1. ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ:

При риск от високо ниво на подпочвените или дренажни и дъждовни води трябва да се изгради бетонна плоча, към която да се закрепи съоръжението, посредством метални шини/въжета.В някои случаи се налага 1/2 от височината съоражението да беде насипано с бетон и после се продължава с насипа с вида инертен материал описан в точка1.2

1.2. ГЛИНЕСТ ТЕРЕН:

При монтаж на съоръжението в глинеста почва е необходимо да се изгради дренажна система, която да отвежда подпочвените води. В противен случай тази вода може да окаже допълнително напрежение върху съоръжението и дори да предизвика изкривяването му.

1.3. НАКЛОНЕН ТЕРЕН:

При вкопаване на съоръжения на силно наклонени терени с вероятност за движение на земни маси е необходимо да се изгради бетонна стена предотвратяваща евентуален натиск на почвата върху съоръжението.

1.4. ВКОПАВАНЕ В ПАРКИНГ ИЛИ УЛИЦА:

Площта над съоръжението може да се ползва за зелени площи или пешеходна зона. Не е препоръчително върху съоръжението да има изграден паркинг или да преминават автомобили. Но ако това се налага или ако съоръжението трябва да бъде вкопано на дъблочина над 0.50 м е необходимо да се изгради прецизно изчислена защитна стоманобетонна плоча, която да стъпва върху не копана почва и от там да се разпределя оказаният натиск от земните маси и превозните средства.Тежеста на стоманобетонната плоча не трябва да се носи от съоражението/резервоара/. Ако е наложително, дълбоко вкопаване на съоръжението е необходимо да се удължат ревизионните шахти, като това може да стане с помоща на полиетиленова шахта с диаметър не по-малък от ф. 800 мм.

1.5.ДРУГИ ОСОБЕНОСТИ:

Към съоръженията могат да бъдат присъединявани тръби с различен диаметър/макс Ø 250/ посредством гумен маншон или чрез заваряване. Съоръженията могат да бъдат свързвани едно с друго посредством тръби, като по този начин се увеличава общия обем.
1.6.При всякакви обстоятелства, преди да започне инсталацията, трябва да бъдат изяснени следните неща.
– Структура на почвата.
– Максимални нива на подземни води, които настъпват и отводнителната способност на почвата.
– Видове натоварване.

III – ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
М енд Джи България ЕООД, дава гаранция за перфектна дейност на резервоара,само при точното спазване на всичко описано в „Инструкцията за монтаж”.
Гаранционни срокове:
Гаранция на резервоара 60 месеца.
Гаранция на механичните части 18 месеца.
Гаранцията на материала при спазване на същите инструкции е 25 години.
Гаранцията започва да тече от датата на покупката.
Гаранцията не важи:
В случай на неспазване на горе описаните инструкции или небрежно боравене с продукта.
В случай на неправилна оценка на терена.
В случай на механична повреда от страна на клиента или трето лице.
В случай на повреда в резултат на природни бедствия – наводнения, пожари, земетресения или друга непреодолима сила.
Клиента може да се позове на правата произтичащи от гаранцията, само и единствено в посочените гаранционни срокове, с писменно уведомяване на търговеца или производителя.