Резервоарите AQUA Q като решение от воден запас за противопожарни и питейни нужди

  • 0
mjbulgaria logo

Резервоарите AQUA Q като решение от воден запас за противопожарни и питейни нужди

Непрекъснатият достъп до питейна вода е от ключово значение както за бита, така и за промишлеността. Днес в голяма степен осигуряването на питейна вода е чрез централна водоснабдителна система или в случаите, когато е трудно да се осигури достъп до мрежата, чрез алтернативни източници като кладенец, сондажи и други.

Независимо от начина на осигуряване на питейна вода обаче е възможно в определен момент да настъпи недостиг на вода. Причина за това могат да бъдат авария, текущ ремонт и други. Използването на резервоари от полиетилен за вода е подходящо решение за подобни ситуации за осигуряване на непрекъснатост на водоснабдяването.

Резервоарите за вода AQUA Q са подходящо решение и за изравняване на разликата между водния приток и променливия разход, за поддържане на необходимото налягане във водоснабдителната система, както и за съхраняване на резерв от вода за пожарни и аварийни ситуации.

Резервоарите от полиетилен са широко използвано решение в редица отрасли на промишлеността, където могат да изпълняват ролята и на основен източник на питейна вода. Незаменими са в случаите, когато е необходимо осигуряването на голямо количество вода, която трудно би могла да се набави чрез системата за водоснабдяване.

Резервоарите AQUA Q се използват на редица обекти, намиращи се на места, в които е трудно да се осигурят необходимите комуникации. Често резервоарите за чиста вода паралелно изпълняват функцията и на противопожарни резервоари. Принципно основните им функции се свеждат до равномерно разпределение на водата в часове с неравномерно потребление, противопожарна функция, осигуряване на водоподаване при прекъсване на централното водоснабдяване или при липса на такова.

Резервоари се предлагат в широк диапазон от обеми, предназначени за изпълнението на конкретни задачи по осигуряването на определено количество вода за определен период от време. Обикновено обемът за аварийни нужди се определя въз основа на риска от възможни аварии в довеждащия водопровод, водовземните съоръжения, помпените станции и контролните системи, както и на свързаните с тези аварии неблагоприятни последствия.

Обемът за пожарни нужди се предвижда в случаите, когато е технически невъзможно или икономически неизгодно да се осигурят необходимите водни количества за пожарогасене непосредствено от водоизточника.

Използването на конкретен обем  резервоар за  вода се определя в зависимост от конкретното предназначение на съответния обект и възможностите за монтаж.


  • -

Спецификации

Категория : Без категория

От тук можете да изтеглите спецификации на резервоарите за вода AQUA Q в pdf формат, с размер А3


  • -
Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 40

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 40 m3

Резервоари за питейни нужди AQUA Q – 40 m3

Пластмасовите подземни резервоари за вода от тази кубатура са произведени от висококачествен полиетилен и са предназначени за средни и големи по квадратура индустриални терени, от които се предполага да се акумулира по голямо водно количество:

За ретензионни резервоари, За поддържане на воден запас за пожарогасене и др.

Резервоари за питейни нужди AQUA Q - 40

Всички резервоари са придружени с надстройки: 2 бр. Ф 600 и 2 бр. капаци от полиетилен клас А15 .

Към всяко изделие се издава сертификат за използвания материал.


Архив